«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

بررسي رابطه سخت روئي روان شناختي و باورهاي خود درآمدي در دانشجويان دختر و پسر دوره كارشناسي رشته مشاوره و راهنمائي و روان شناسي عمومي - فروشگاه مقاله تحقیق پایان نامه پروژه
W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012
مجید گریوانی

بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی رشته مشاوره و راهنمائی و روان شناسی عمومی

بررسي رابطه سخت روئي روان شناختي و باورهاي خود درآمدي در دانشجويان دختر و پسر دوره كارشناسي رشته مشاوره و راهنمائي و روان شناسي عموميReviewed by مجید گریوانی on Jan 5Rating:

بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی رشته مشاوره و راهنمائی و روان شناسی عمومی

چکیده :

پژوهش حاضر باعنوان بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی خود کار آمدی انجام گرفته است . فرضیه این پژوهش مبنی بر رابطه این دو متغیر مذکور بوده است به منظور انتخاب ، نمونه مناسب از روش نمونه گیریی تصادفی طبقه ای استفاده شده است و ابزار پژوهش ها دو آزمون بود . آزمون های ارزش های  شخصی pvq برای سنجش سخت رویی ۴۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کار شناسی مشاوره و راهنمایی و روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در تابستان ۸۵ اجرا گردیده است طبق روش نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای داده ها ی توصیفی زیر به دست آمد ۷۵% دختر ۲۵% پسر ، ۵۰% مشاوره و راهنمایی ، ۵۰% روان شناسی عمومی ، ۳۷% شاغل و ۶۳% غیر شاغل که همگی دانشجو دوره کارشناسی بودند .

در پژوهش ما سه فرضیه مد نظر بود :

۱)بین سخت رویی و باورهای خود کار آمدی در دانشجویان رابطه وجود دارد

۲) بین دانشجویان دختر و پسر در سخت رویی تفاوت وجود دارد

۳) بین دانشجویان دختر وپسر در باورهای خود کار آمدی تفاوت وجود دارد .

از فرمول آماری ضریب همبستگی پیرسون (r) جهت تعیین میزان همبستگی بین دو متغیر و فرمول آماری (t) جهت معنا دار بودن بین دو متغیر هر سه فرضیه را آزمون کردیم که نتایج زیر به دست آمد . در فرضیه اول با توجه به میزان همبستگی بالا دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف ) رد فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین سخت رویی روان شناختی و باورها ی خود کار آمدی رابطه معنی داری وجود دارد و در فرضیه دوم با توجه به میزان همبستگی پایین بین دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف) رد و فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین دختران وپسران در سخت رویی رابطه معنی دار ی وجود دارد و این میزان در دختران بیشتر از پسران است .

البته به علت کم بودن تعداد نمونه و بر گزاری آزمون در شرایط نامطلوب و یا تأثیر گذار ی عواملی کهاز کنترل پژوهشگر خارج بود نم یتوان به طور قطع به عدم وجود رابطه بین سخت رویی و خود کار آمدی رأی داد .

 • چکیده
 • فصل اول : کلیات
 • مقدمه
 • طرح مسئله و چهار چوب نظری آن
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
 • تعریف واژه ها
 • باورهای خود کارآمد
 • فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
 • مقدمه فصل دوم
 • سخت رویی
 • مکانیزم های مداخلاتی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری
 • سخت رویی و دیگر سازه های شخصیتی
 • سخت رویی و واکنش های فیزیولوژیک
 • سخت رویی و نمونه های مورد مطالعه
 • سخت رویی و بیماری
 • نقش سخت رویی در فراسوی استرس ، سلامت و بیماری
 • چشم اندازی به زیر بنای مفهومی و آینده سخت رویی
 • اکتسابی بودن سخت رویی
 • پیشینه تحقیق
 • خود کار آمدی
 • ابعاد خود کار آمدی ادراک شده
 • منابع باورهای خود کار آمدی
 • دستاوردهای عملکرد
 • تجربه جانشینی
 • ترغیب کلامی
 • حالت های فیزیولوژیکی
 • تأثیر زمینه های فرهنگی ، اجتماعی روی باورهای خود کار آمدی
 • نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه
 • پیشینه تحقیق
 • باورهای منفی اولین کلید برای شکست
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • مقدمه فصل سوم
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 • ابزار تحقیق
 • پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq
 • تاریخچه
 • اعتبار از طریق همبستگی
 • پایانی pvq
 • دستورالعمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq
 • دستورالعمل تکمیل pvq
 • اجرای pvq
 • جمع آوری pvq
 • نمره گذاری pvq
 • نمره های فرعی و هنجار ها
 • تفسیر نمره های فرعی
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • شیوه تجزیه و تحلیل آماری
 • فصل چهارم : داده های تحلیل
 • مقدمه فصل چهارم
 • جدول ۱-۴
 • جدول ۲-۴
 • جدول ۳-۴
 • جدول ۴-۴
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه فصل چهارم
 • بحث و نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات پژوهش
 • منابع
 • پیوست

تعداد صفحات: ۱۱۳

قیمت:۱۰۰۰۰ تومان

توضیحات : با کیفیت – فرمت ورد

شماره تماس :۰۹۳۸۵۳۶۳۹۳۰

مدیر سایت: مجید گریوانی

تجدید نظر- تغییرات پست

ad_custom1.gif